dilluns, 29 de febrer de 2016

Acords de la sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de Móra d'Ebre del 29 de febrer de 2016

L'Ajuntament de Móra d'Ebre va celebrar el 29 de febrer de 2016 una sessió plenària ordinària amb els punts de l'ordre del dia següent:

Abans de començar el Ple, l'alcalde, Joan Piñol, va pronunciar unes paraules de condol dedicades a la regidora i portaveu del grup d'ERC, Cinta Agné, pel recent traspàs de la seua mare.

Seguidament, l'alcalde va demanar d'incloure un punt a l'ordre del dia amb caràcter d'urgència referent al conveni sobre les connexions d'informació policial entre el Departament d'Interior de la Generalitat i l'Ajuntament perquè la Policia Local tingui accés a la base de dades dels Mossos d'Esquadra, la qual cosa es va aprovar.

1. Es va aprovar l'acta de la sessió anterior per unanimitat.

2. Es va donar compte de les resolucions i decrets d'Alcaldia aprovats des de la darrera sessió plenària.

3. Es va donar compte de l'informe de seguiment del Pla d'ajustament corresponent al 4t. trimestre de l'any 2015.

4. Es va donar compte de l'informe de morositat corresponent al 4t. trimestre de 2015. En aquest trimestre el període la mitjana de pagament de factures a proveïdors es va elevar a 61,99 dies a causa de l'impacte que en la tresoreria municipal van suposar la realització i el pagament de les obres d'urbanització del passeig de l'Ebre. A data d'avui ja s'està tornant a complir el termini de 30 dies en el pagament de les factures als proveïdors.

5. Es va donar compte de l'informe d'execució del pressupost corresponent al 4t. trimestre de 2015. Tot i que el deute viu es mantenia per sobre del previst es va constatar una important disminució d'aquest deute, que va passar dels 8,75 milions d'euros d'ara fa cinc anys als 5,7 milions de l'actualitat.

6. Es va aprovar l'expedient 2/2016 de modificació de crèdit per suplement. Aquesta modificació, que no suposa un increment del pressupost, és causada per la instal·lació de climatització a la segona planta de la Biblioteca Comarcal. En concret, es va incrementar en 4.690 euros la partida inicialment prevista de 12.700 euros per fer front a aquesta actuació. Es va aprovar amb 11 vots a favor (CiU, ERC i PP) i 2 abstencions (PSC).

7. Es va aprovar el padró municipal d'habitants a data 1 de gener de 2016, amb un resultat de 5.653 habitants de dret al municipi. Durant el 2015 es van produir 416 altes i 297 baixes al padró, amb la qual cosa el nombre d'habitants de Móra d'Ebre es va incrementar en 119 persones respecte a l'1 de gener de 2015. L'alcalde, Joan Piñol, va recordar que durant els últims anys es va depurar de manera conscient el padró d'habitants per adequar-lo a la realitat demogràfica de la vila, per la qual cosa va disminuir el padró en els darrers quatre anys. Ara bé, un cop feta aquesta regularització s'ha constatat com el municipi torna a créixer en població. Segons Piñol, actualment Móra d'Ebre és l'únic ajuntament de la comarca de la Ribera d'Ebre que creix en habitants. Unanimitat.

8. Es va aprovar la modificació de l'ordenança fiscal número 8 sobre la taxa de cementeri municipal. En concret s'hi va incloure un nou fet imposable per a la concessió de dret funerari per columbari. La mesura s'adopta davant la previsió de construcció d'un nou equipament funerari al costat de l'actual tanatori del Polígon Industrial La Verdeguera, que comportarà l'ampliació del tanatori existent i la construcció d'un cremador. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament ha instal·lat columbaris al cementeri municipal que es posaran a disposició dels interessats a un preu de de 350 euros per columbari. El preu dels nínxols més barats actualment està fixat en 250 euros, mentre que el preu dels nínxols més habituals és de 650 euros. Quant a la taxa per al manteniment i la conservació dels columbaris i dels ninxols queda fixada en 6,20 euros anuals. Unanimitat.

9. Es va aprovar la modificació de l'ordenança fiscal número 13 d'obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic. L'objectiu d'aquesta modificació rau en la necessitat d'exigir a les companyies de serveis i als particulars que fan obres a la via pública que impliquen l'obertura de rases que restitueixin en perfectes condicions les infraestructures afectades. L'alcalde, Joan Piñol, va explicar que es vol garantir la reposició en temps i forma adequats dels desperfectes que s'ocasionen a la via pública quan s'efectuen treballs d'aquesta mena. L'alcalde va recordar que l'any passat es van invertir 450.000 euros en l'asfaltatge de carrers, la qual cosa obliga a prendre mesures per garantir la perfecta conservació de les vies urbanes. Unanimitat.

10. Es van aprovar les bases d'ajuts a famílies monoparentals. Aquestes bases són el fruit dels acords presos en l'anterior ple municipal arran d'una proposta del grup d'ERC, acceptada pel grup majoritari del govern, CiU, que va permetre aprovar amb ampli suport els pressupostos municipals de 2016. L'alcalde, Joan Piñol, va informar que es va crear una comissió amb tots els partits en la qual es van debatre i acordar les bases. La convocatòria queda condicionada a l'habilitació de la partida pressupostària corresponent perquè dins de 2016 es puguin concedir les ajudes. Unanimitat.

11. És el punt que es va incloure al principi de la sessió per procediment d'urgència. Es va aprovar el conveni sobre les connexions d'informació policial entre el Departament d'Interior de la Generalitat i l'Ajuntament de Móra d'Ebre perquè la Policia Local tingui accés a la base de dades dels Mossos d'Esquadra, amb informació sobre matèries de trànsit i de delictes. Unanimitat.

12. Es van debatre i aprovar quatre mocions presentades pels grups municipals.

a) Moció conjunta de CiU, ERC i PSC de suport a les mobilitzacions en contra del Pla hidrològic de la conca de l'Ebre. Es va aprovar per 12 vots a favor (CiU, ERC i PSC) i 1 en contra (PP).

b)  Moció subscrita per CiU i ERC de suport al banc d'ADN per a la identificació dels desapareguts durant la Guerra Civil. La portaveu d'ERC, Cinta Agné, va proposar que el cost de les proves d'ADN que s'efectuïn l'aboni l'Ajuntament. L'alcalde va respondre que es pot estudiar la proposta i determinar quina quantitat pot assumir el consistori, tot i recordar que en el pressupost d'enguany no hi ha partida per fer front a aquestes despeses. Es va aprovar per 12 a favor (CiU, ERC i PSC) i una abstenció (PP).

c) Moció conjunta de CiU i ERC de rebuig a la suspensió per part del Tribunal Constitucional de la Conselleria d'Afers Exteriors de la Generalitat. Es va aprovar per 10 vots a favor (CiU i ERC) i 3 abstencions (PSC i PP).

d) Moció presentada pel grup del PSC sobre els acords de la conferència del canvi climàtic de París de 2015. Es va aprovar per 12 a favor (CiU, ERC i PSC) i 1 abstenció (PP).

13. L'alcalde va donar compte compte d'un seguit d'informes de Presidència.

a) Va donar a conèixer el recent inici de les obres de reforma de les piscines d'estiu descobertes i el compromís de l'empresa adjudicatària d'enllestir els treballs abans del 24 de juny.

b) Va informar de la celebració de l'assemblea de l'AMAC (Associació de Municipis Afectats per Centrals Nuclears) en el decurs de la qual es va prendre un acord que implica una reducció de l'import de la quota que satisfà l'Ajuntament de Móra d'Ebre a aquesta organització i que suposarà una rebaixa de 4.500 euros anuals.

c) Va donar compte de les gestions que s'efectuen des de l'AMAC, la Mesa d'Alcaldes de l'Energia (MADE), el Consell Comarcal i diversos ajuntaments per demanar que el territori intervingui en la comissió que ha de regular l'aplicació de l'anomenat "impost nuclear". S'estima que un 10% d'aquest impost ha de destinar-se als municipis de les àrees nuclears d'Ascó i Vandellos. Aquest 10% es vol repartir a raó d'un 66% a l'àrea d'Ascó i d'un 33% a l'àrea de Vandellòs.

d) L'alcalde també va anunciar que va demanar una entrevista amb el Ministeri de Cultura per tractar sobre l'expedient de l'1,5% cultural que afecta a la població morenca. Tot i la sol·licitud formal feta pel consistori encara no s'ha obtingut resposta. Malgrat això, l'alcalde va anunciar que la reunió se celebrarà gràcies a gestions polítiques fetes en paral·lel.

e) Va explicar que estan enllestides les bases per a l'adjudicació del mercadet setmanal dels divendres. Es preveu que opti a la licitació alguna empresa local.

f) Quant a la licitació del bar restaurant del Poliesportiu Municipal, l'alcalde va indicar que hores d'ara ja hi ha una oferta presentada en ferm i la previsió d'una segona oferta que s'espera que es presenti pròximament. També hi ha una tercera empresa que ha demanat informació sobre la concessió.

14. No hi va haver cap prec ni cap pregunta.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

La Banda de l'Escola de Música i Dansa de Móra d'Ebre interpreta 'El cant del Barça'

Via Crucis, baixada del Sant Crist per les escales del Castell de Móra d'Ebre 2014