dimarts, 29 de desembre de 2015

Acords de la sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de Móra d'Ebre del 28 de desembre de 2015

L'Ajuntament de Móra d'Ebre va celebrar el 28 de desembre de 2015 una sessió plenària amb els punts de l'ordre del dia següent:1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior. Es va aprovar per unanimitat amb un aclariment fet per la regidora Cinta Agné (ERC).

2. Informació de resolucions i decrets dictats des de la darrera sessió. El ple es va donar per assabentat.

3. Aprovació de l'expedient 6/15 de modificació de crèdit. Es va proposar l'actualització d'un seguit de partides per import de 299.683,71 euros. L'expedient es posarà a exposició pública per 15 dies i, posteriorment, es passarà a aprovació definitiva. El punt es va aprovar per 11 vots a favor (CiU, ERC i PP) i 2 abstencions (PSC).

4. Aprovació de l'expedient de pressupost general de la corporació i de la plantilla orgànica de l'Ajuntament per a l'exercici 2016. Es va presentar a aprovació el pressupost general de la corporació per un import de 6.160.618,29 euros. El pressupost inclou els pressupostos de l'Escola Municipal de Música i Dansa, i de les dos societats municipals (Móra d'Ebre Bus i Societat Esportiva Móra d'Ebre).

També es va presentar a aprovació el sostre de despesa financera no consolidada, per import de 6.380.083,10 euros, així com les bases d'execució del pressupost i la plantilla de personal. Aquest expedient s'exposarà al públic per 15 dies. En cas que no hi hagi reclamacions, entrarà en vigor.

L'alcalde, Joan Piñol (CiU), va explicar que de l'import del pressupost general, 5.791.000 euros corresponien al pressupost de l'Ajuntament; a l'Escola Municipal de Música i Dansa li corresponien 264.000 euros; a la Societat Móra d'Ebre Bus, 178.000 euros, i a la Societat Esportiva Móra d'Ebre, altres 137.400 euros.

El capítol d'inversions suposa uns 590.000 euros, que es destinaran a la construcció de les noves piscines descobertes, a l'arranjament de la coberta de pavelló esportiu, a les obres a esplanada castell, a la climatització de la planta superior de la Biblioteca Comarcal, a l'adquisició d'un nou vehicle policial, a la construcció d'unes noves pistes de petanca, a la instal·lació d'una bateria de columbaris al cementeri, al manteniment i a la pintada de les ratlles camp de futbol, a l'adquisició de dos desfibril·ladors, i al restabliments de les tapes dels pous d'aigua potable.

L'alcalde va explicar que també s'està pendent d'altres inversions, com ara la segona fase de reforç dels talussos del castell, subjecta a aconseguir part del finançament, i també la rehabilitació del passeig del Pont, subjecta al que acabi sent la licitació de l'obra.

La regidora Cinta Agné (ERC) va agrair a l'alcalde haver inclòs les propostes del seu grup al pressupost, com ara la introducció d'una partida pressupostària a subvencions per a les famílies monoparentals; la creació d'un abonament de transport jove, que permetrà als estudiants de Móra d'Ebre fer el trajecte d'anada i tornada a l'estació de ferrocarril de Móra la Nova a un preu de 10 euros l'any; la recuperació de l'edifici municipal del barranc de les Moreres, que es destinarà finalment a Centre Obert, i la dotació d'una partida per a l'arranjament de la teulada del pavelló municipal.

Dolors Gurrera (PSC) va explicar que el seu grup considerava que aquests pressupostos, en general, no són del tot realistes, perquè "hi ha algunes partides d'ingressos que no són prou realistes i, d'altra banda, perquè l'Ajuntament hauria de ser més auster en despeses de protocol i publicitat". Quant a aquesta qüestió, la regidora va explicar que l'Ajuntament de Tortosa destina 27.750 euros anuals per aquests conceptes, a raó de 0,82 euros per habitant. També va apuntar que les despeses de l'Ajuntament de Móra d'Ebre per aquests conceptes "són molt elevades, perquè suposen 33.200 euros anuals, a raó de 6,06 euros per habitant".

Altrament, la regidora Dolors Gurrera va explicar que el seu grup estava d'acord amb la partida prevista per a incentius industrials, i va  demanar que aquests diners s'utilitzessin realment per a dinamitzar la indústria. Aquesta partida, juntament amb altres partides que s'han inclòs al pressupost en benefici de les persones, va motivar el vot d'abstenció, i no el vot en contra, del grup socialista, segons va indicar la regidora.

L'alcalde, Joan Piñol (CiU), va agrair l'esforç del grup d'ERC per aportar propostes al pressupost i per negociar-les amb l'equip de govern. Piñol va considerar que amb aquesta actitud "hi guanya Móra d'Ebre" i va desitjar  que "aquesta línia que hem encetat perduri".

Quant al PSC, l'alcalde va agrair l'abstenció, "tot i haver desitjat un vot favorable". Piñol va lamentar que el grup socialista faci "interpretacions esbiaixades de la realitat", per considerar injust que en el cas de Móra d'Ebre "sumin totes les despeses de protocol de totes les àrees de l'Ajuntament i les comparin només amb les despeses del protocol d'Alcaldia de Tortosa". L'alcalde va matisar que a la partida de protocol de l'Ajuntament de Móra d'Ebre "s'inclouen totes les partides pròpies de protocol i també el quilometratge i les dietes dels regidors o de l'alcalde, quan en altres ajuntaments això se separa".

En aquest punt va intervindre la regidora Montse Latorre (PSC) per indicar que en el pressupost de Móra d'Ebre, a banda de la partida de despeses de protocol, n'hi ha una altra de despeses de locomoció dels  òrgans de govern, de 6.000 euros més. L'alcalde va indicar que en aquesta partida només s'incloïen despeses de locomoció de l'alcalde.

El regidor d'Hisenda, Sixte Melchor (CiU), va demanar al grup socialista que clarifiqués els números de l'Ajuntament de Tortosa per poder contrastar la informació, ja que no creia que els números de l'Ajuntament de Móra d'Ebre en aquest apartat "puguin estar tan desfassats". Melchor va insistir a demanar exactament les dades de l'Ajuntament de Tortosa i de les empreses del seu Ajuntament "perquè si hem de comparar, hem de comparar les mateixes magnituds". Melchor va aprofitar per a recordar als regidors que el pressupost és una declaració d'intencions i que el que realment mostra la realitat dels ingressos i les despeses és la liquidació.

La regidora Dolors Gurrera (PSC) va explicar que, a banda de la xifra donada del pressupost de l'Ajuntament de Tortosa, s'havien d'afegir altres 938 euros de despeses de protocol de fires de la capital del Baix Ebre.

Enmig d'aquest assumpte, Montse Latorre (PSC) i Sixte Melchor (CiU) van debatre també sobre la quantificació de la proposta de rebaixa del 5% de l'IBI que va efectuar el PSC en el ple del mes passat.

Finalment, el regidor d'Hisenda, Siste Melchor (CiU), va explicar que les partides del pressupost presentat a aprovació eren "el més realistes i ajustades que hem pogut".

El pressupost es va aprovar per 11 vots a favor (CiU, ERC i PP) i 2 abstencions (PSC).

5. Aprovació d'impresos i models normalitzats de l'Ajuntament. La secretària de la corporació va explicar que l'Ajuntament havia fet una revisió dels impresos i models normalitzats per efectuar tràmits administratius per tal d'adaptar-los a la Llei de transparència de les administracions públiques que entrarà en vigor amb l'any nou. La proposta es va aprovar per unanimitat.

6. Expedient de renumeració del carrer de Barcelona. La secretària de l'Ajuntament va explicar que arran de la construcció d'un edifici no previst a la numeració del carrer de Barceona s'havia de fer una renumeració en aquesta via urbana. En la tramitació administrativa dos veïns del carrer van presentar reclamacions, que no es van poder atendre.Es va proposar al plenari desestimar les dos al·legacions i que el número de l'edifici en qüestió fos el 31. Es va aprovar per unanimitat.

7. Projectes de desenvolupament de l'Ordre Ministerial IET 458/2015, de l'Empresa Nacional de Residus, SA (ENRESA), de promoció turística i foment de l'ocupació. L'alcalde de Móra d'Ebre, Joan Piñol (CiU), va explicar que el Ministeri d'Indústria va considerar que existia un defecte de forma en la documentació presentada en el seu dia per l'Ajuntament de Móra d'Ebre a una convocatòria de subvencions adreçada als municipis de les àrees nuclears espanyoles. Piñol va indicar també que en aquesta situació es va trobar la majoria dels més de 40 municipis que optaven a les subvencions, ja que només 5 van veure acceptades per part del Ministeri les sol·licituds, una situació que l'alcalde va qualificar de "lamentable".

Davant d'aquesta situació, l'Associació de Municipis Nuclears (AMAC) va demanar als ajuntaments afectats que tornessin a demanar la subvenció al Ministeri abans del 31 de desembre de 2015, per la qual cosa es va presentar a aprovació del ple el mateix projecte que es va formular en la convocatòria de 2015 perquè es presenti a la convocatòria del 2016.

La proposta es va aprovar per 10 vots a favor (CiU, PSC i PP) i 3 abstencions (ERC).

8. Mocions:

8.1. Moció d'ERC per a l'aplicació dels avantatges que preveu la legislació per a famílies monoparentals. La regidora Cinta Agné (ERC) va defensar la moció, que proposava equiparar els ajuts a les famílies monoparentals als de les famílies nombroses, i crear una partida pressupostària a tal finalitat. També va demanar de crear una comissió mixta tecnicopolítica perquè elabori un reglament d'ajuts a les famílies monoparentals. Finalment, la moció va proposar adquirir el compromís d'elevar al ple el reglament esmentat en un termini de tres mesos a partir de la creació de la comissió mixta i fer-ne difusió al web de l'Ajuntament.

La regidora Dolors Gurrera (PSC) va manifestar que el seu grup estava d'acord i que donava suport a la moció.

L'alcalde, Joan Piñol, en nom del grup de CiU, va palesar el suport a la moció d'ERC i va agrair el fet d'haver consensuat el contingut de la moció. Va anunciar que passat Reis "mirarem de posar fil a l'agulla a la creació de la comissió mixta".

La moció es va aprovar per unanimitat.

8.2. Moció d'ERC per al foment de la mobilitat sostenible i l'eficiència energètica a Móra d'Ebre. La regidora Mònica Amorós (ERC) va explicar que es tractava d'una moció per a promoure l'ús del vehicle elèctric i va demanar que s'habilitin al nucli urbà diversos punts de recàrrega per a aquesta mena de vehicles.

L'alcalde, Joan Piñol, en nom del grup de CiU, va assegurar que el seu grup s'afegia a la moció i que l'Ajuntament de Móra d'Ebre ja està fent accions en aquesta línia, com el fet de ser l'únic ajuntament de la comarca que disposa d'un vehicle elèctric des de fa dos anys. Sobre la creació dels punts de càrrega, va dir que l'Ajuntament ja en disposa d'un al magatzem de la Policia Local, i que es preveu ubicar un segon punt a l'Estació d'Autobusos. "Ens sentim copartíceps de la moció que presenten", va concloure.

La moció es va aprovar per unanimitat.

8.3. Moció d'ERC per a la millora de la transparència informativa de l'Ajuntament. El regidor Àlex de la Guia (ERC) va defensar la moció, que proposava publicar al web municipal una relació de les retribucions que reben els regidors de l'Ajuntament, publicar al mateix web els beneficiaris de subvencions i donar informació dels pressupostos municipals, amb gràfics de les partides, així com dels crèdits subscrits per l'Ajuntament i els períodes de venciments.

L'alcalde, Joan Piñol (CiU), va assegurar que "no hi podem estar en contra  perquè moltes d'aquestes propostes estan previstes a la Llei de transparència que entra en vigor a partir de l'1 de gener".

Es va aprovar per unanimitat.

8.4. Moció del PSC, de la Plataforma Salvem les Ambulàncies de les Terres de l'Ebre, sobre el transport sanitari a les Terres de l'Ebre. La regidora Dolors Gurrera (PSC) va informar que el motiu de la presentació d'aquesta moció era donar suport a la proposta de la Plataforma, més encara davant les notícies que indiquen que s'ha d'eliminar la plaça de metge de l'ambulància de suport vital avançat, amb base a Móra d'Ebre, del Servei d'Emergències Mèdiques.

La regidora va indicar que, segons les seues informacions, "ens asseguren que es traurà el metge, però no saben el motiu". Com sigui que encara no s'ha eliminat la plaça del facultatiu, la regidora va demanar modificar un punt del redactat inicial de la moció perquè es demani "el manteniment" del metge de l'ambulància.

L'alcalde, Joan Piñol (CiU), va explicar que "després de les reunions fetes amb el director dels Serveis Territorials de Salut, amb responsables del Servei d'Emergències Mèdiques i amb la presidenta del Consell Comarcal, en cap moment s'ha parlat de treure cap metge d'enlloc". L'alcalde va indicar que des l'Ajuntament i des del grup de CiU "farem tot el que calgui perquè el metge no desaparegui" i va considerar que el que cal ara "és ampliar el servei amb un vehicle d'intervenció ràpida" per millorar l'atenció al nord de la comarca.

L'alcalde va apuntar que "no és vocació d'aquest grup recolzar aquesta moció, però farem tot el que estigui el nostre abast per rescabalar els serveis que puguin minvar al nostre poble".

La regidora Cinta Agné (ERC) va dir que el seu grup va presentar el 8 d'octubre passat aquesta mateixa moció, "però com que hi ha metge a l'ambulància, la vam retirar, ja que mentre hi hagi metge no la podem presentar".

Dolors Gurrera (PSC) va explicar que "quan parles amb tècnics i personal de l'Hospital Comarcal, et diuen que ningú sap res de perquè treuen el metge. Els diuen que el treuen però no saben per quin motiu". Va afegir que la cap del Servei d'Urgències de l'Hospital Comarcal assegura que "se sap que el treuen però no se sap quan".

L'alcalde, Joan Piñol (CiU), va replicar i va instar Gurrera (PSC) a preguntar aquests extrems al director dels Serveis Territorials de Salut, ja que "sembla que vostè doni més credibilitat a la cap d'Urgències que al director dels  Serveis Territorials de Salut, que és qui hauria de prendre la decisió".

Finalment la moció es va aprovar per 2 vots a favor (PSC) i 11 abstencions (CiU, ERC i PP).

8.5. Moció d'ERC i CiU de suport a la resolució 1/11 del Parlament de Catalunya, que referma l'inici del procés de creació d'un estat català independent en forma de república i l'obertura d'un procés constituent ciutadà i participatiu per tal de preparar les bases de la futura constitució catalana, entre altres iniciatives polítiques i legislatives. L'alcalde, Joan Piñol (CiU), va defensar aquesta moció conjunta, que manifesta el ple suport de l'Ajuntament de Móra d'Ebre a l'acord parlamentari, per entendre que representa el sentir de bona part de la població morenca.

La moció es va aprovar per 10 vots a favor (CiU i ERC) i 3 en contra (PP i PSC).

9. Informació d'Alcaldia. L'alcalde, Joan Piñol (CiU), va anunciar que s'ha modificat la ubicació incialment prevista del Centre Obert de Móra d'Ebre, arran de l'acceptació per part de l'equip de govern d'una proposta del grup d'ERC que demanava de donar una utilitat a l'edifici en desús de titularitat municipal existent al barranc de les Moreres. D'aquesta manera l'Ajuntament s'estalviarà un lloguer i donarà un bon ús a una subvenció important, de més de 60.000 euros, que aporta una entitat financera per habilitar l'edifici del Centre Obert.

Altrament, l'alcalde, Joan Piñol (CiU), va indicar que el Centre de Formació Ocupacional de l'Ajuntament de Móra d'Ebre enguany ha aconseguit formació ocupacional en quatre modalitats diferents: un curs de creació de microempreses, un altre d'activitats auxiliars del comerç, un altre de maneig d'impressores 3D i un darrer curs d'anglès comercial. Tot plegat suposa una inversió de més de 96.000 euros.

Aquests cursos, adreçats fonamentalment a persones aturades, disposen d'un 20% de places destinades a persones ocupades. Piñol va explicar que tres dels quatre cursos van adreçats al sector del comerç, molt arrelat al municipi, i el curs d'impressores 3D "és de vital importància, ja que la impressió 3D agafa força".

10. Precs i preguntes. No hi va haver intervencions.

L'alcalde va aixecar la sessió i va desitjar una bona entrada a l'any nou als membres del ple.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

La Banda de l'Escola de Música i Dansa de Móra d'Ebre interpreta 'El cant del Barça'

Via Crucis, baixada del Sant Crist per les escales del Castell de Móra d'Ebre 2014