divendres, 27 de febrer de 2015

Acords adoptats a la sessió plenària de l'Ajuntament de Móra d'Ebre del 26 de febrer


L'Ajuntament de Móra d'Ebre ha celebrat el dia 26 de febrer de 2014 una sessió plenària i ha adoptat els acords següents:

1. S'ha aprovat l'acta anterior per unanimitat.    

2. S'ha donat compte als membres del Ple de les resolucions dictades d'ençà de la darrera sessió.    

3. S'ha aprovat el padró d'habitants a data 1 de gener de 2015, amb 5.534 habitants.   

4. S'ha aprovat per unanimitat l'adhesió al Consorci d'Iniciatives Socioeconòmiques per a la gestió del programa Leader 2014-2020.   

5. S'ha aprovat per 9 vots a favor (CiU, ERC i PP) i 4 abstencions (PSC) el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'Agència Catalana de Residus per a la recollida de piles i acumuladors. L'Ajuntament rebrà 90 euros per tona de de piles i acumuladors recollida.    

6. S'ha aprovat per unanimitat la proposta de modificació dels estatuts del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre (COMEBE) del qual en forma part l'Ajuntament de Móra d'Ebre.    

7. S'ha aprovat per unanimitat la proposta de modificació dels estatuts del Consorci Localret, que s'adscriu a l'Ajuntament de Barcelona, del qual en forma part l'Ajuntament de Móra d'Ebre.    

8. S'ha aprovat per unanimitat la modificació del Pla integral d'intervenció del nucli antic de Móra d'Ebre amb l'objectiu de dotar de recursos econòmics el projecte de remodelació del passeig de l'Ebre. L'Ajuntament de Móra d'Ebre ha aconseguit finançament del programa Leader, que ha aprovat una subvenció per tirar endavant l'obra de remodelació del passeig del Pont, pressupostada amb 224.000 euros. Per poder cobrir el 95% del pressupost d'aquesta obra s'ha proposat destinar 102.000 euros al finançament d'aquesta actuació provinents de la partida que el Pla integral d'intervenció del nucli antic té assignada al projecte del complex del Barranc de les Moreres, una obra que està aturada per manca de finançament per part del promotor.    

9. S'ha aprovat  per 8 vots a favor (CiU i PP) i 5 abstencions (PSC i ERC) deixar sense efectes l'acord plenari en relació als terrenys del carrer de Pau Casals, 10. D'aquesta manera finalitza el litigi que mantenia l'Ajuntament amb uns veïns per la propietat d'uns terrenys de titularitat municipal situats a la zona del pavelló esportiu. Els veïns que ocupaven els terrenys han cedit de forma voluntària la possessió dels terrenys a l'Ajuntament, amb la qual cosa el consistori desisteix de les accions judicials que havia iniciat per recuperar els terrenys. És previst que en el solar en qüestió s'hi construeixi un vial d'accés al pavelló i a les pistes de pàdel annexes.    

10. S'ha aprovat  per 8 vots a favor (CiU i PP) i 5 abstencions (PSC i ERC) assignar els Fons de Cooperació Local de Catalunya corresponents als anys 2013 i 2014 al Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre (COMEBE).     

11. S'ha aprovat  per 8 vots a favor (CiU i PP) i 5 abstencions (PSC i ERC) la massa salarial del personal laboral de l'Ajuntament de Móra d'Ebre per a l'any 2015, que ascendeix a 1.006.656 euros, idèntica quantitat que la de l'any anterior.   

12. S'ha aprovat  per 8 vots a favor (CiU i PP) i 5 abstencions (PSC i ERC) l'expedient 2/2015 de modificació de crèdit, amb la qual s'inclouen al pressupost municipal un seguit de despeses ja previstes però no quantificades arran de l'ingrés d'una subvenció de la Diputació de Tarragona i per la minoració de despeses per l'ajornament d'una amortització d'un crèdit de l'ICO a l'any 2016.    

13. S'ha aprovat per unanimitat la declaració de serveis essencials per part de l'Ajuntament, mitjançant la qual el consistori podrà contractar personal per cobrir baixes d'un seguit de serveis de titularitat municipal que es consideren bàsics i essencials.    

14. S'ha aprovat  per 8 vots a favor (CiU i PP) i 5 abstencions (PSC i ERC) la interposició d'un recurs contenciós administratiu a la liquidació dictada pel Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals de la Ribera d'Ebre, el Priorat i la Terra Alta per la gestió de la deixalleria de Móra d'Ebre. El consistori considera que la liquidació presentada no s'ajusta a dret i, en no haver obtingut resposta al recurs de reposició presentat al Consorci, s'acorda tirar endavant el contenciós administratiu per defensar els interessos municipals.    

15. S'ha donat compte de l'informe de morositat del 4t trimestre de 2014.    

16. S'ha donat compte de l'informe d'execució del pressupost corresponent al 4t trimestre de 2014.    

17. S'ha donat compte de l'execució de l'informe de seguiment del Pla d'ajustament corresponent al 4t trimestre de 2014.    

18. Al punt d'informació d'Alcaldia, l'alcalde de Móra d'Ebre, Joan Piñol, ha demanat la presència del tècnic municipal Hermenegild Sabaté  perquè expliqués els detalls de la valoració dels terrenys coneguts amb el nom de l'illa de Saurí en 256.000 euros, adquirits per l'Ajuntament, arran de la publicació al web del PSC local d'un informe tècnic en que valorava els terrenys esmentats en 50.000 euros. El tècnic ha fet les explicacions pertinents sobre la valoració efectuada i els càlculs que avalen l'informe que va servir de base per adquirir els terrenys, i ha conclòs que la propietat esmentada, de prop de 4 hectàrees, tenia una valoració cadastral, determinada pel Ministeri d'Hisenda, superior als 300.000 euros.

El cap del grup socialista, Josep Solé, ha explicat que l'informe publicat al web del PSC local ha estat redactat per un enginyer agrícola seguint els paràmetres marcats pel tècnic municipal i ha remarcat que es tracta d'uns terrenys inundables.

L'alcalde, Joan Piñol, ha tancat el debat fent un seguit de puntualitzacions i posant èmfasi en el fet que el valor cadastral superior al preu de compra dels terrenys és una dada incontestable que avala la bondat de la valoració municipal.

En un altre ordre de coses, l'alcalde ha explicat que l'Institut Català del Sòl licitarà la primera fase de l'obra de reforma de les piscines municipals de manera imminent, i mentre s'executin els treballs es licitarà la segona fase. Joan Piñol ha assegurat que les piscines estaran finalitzades el 10 de juliol de 2015.

D'altra banda, l'alcalde ha explicat que la Junta de Govern de l'Ajuntament ha aprovat la licitació de l'obra de remodelació del passeig de l'Ebre, a fi i efecte que es portin a terme en l'espai de temps més breu possible, un cop s'han superat les objeccions de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre gràcies a les gestions efectuades pel regidor Francesc Launes (PP).

L'alcalde també ha informat del bon ritme que segueixen les obres d'urbanització de la plaça de la Vila, les quals s'han ampliat amb la renovació del paviment del carrer.

Joan Piñol també ha donat compte d'un acord entre l'Ajuntament i l'empresa Aparca App per tal d'implantar un sistema de pagament de la zona blava del municipi a través de telèfons intel·ligents.

Finalment, l'alcalde ha explicat que el director general del Grup Sagessa li ha comunicat que el Consell d'Administració d'aquest grup sociosanitari amb seu a Reus ha aprovat la incorporació de l'Ajuntament de Móra d'Ebre al Consell d'Administració de l'empresa Gecohsa, que gestiona l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre. D'aquesta manera, d'ara endavant i per primer cop, l'Ajuntament morenc tindrà veu i vot en l'òrgan on es prenen les decisions referents a la gestió del centre hospitalari morenc. L'acord inclou que d'ara endavant les reunions del Consell d'Administració de Gecohsa es faran a Móra d'Ebre i no a Reus.

19. En el torn obert ha fet ús de la paraula el regidor Francesc Launes per fer unes puntualitzacions sobre la valoració dels terrenys de l'illa de Saurí.


Cap comentari:

Publica un comentari

La Banda de l'Escola de Música i Dansa de Móra d'Ebre interpreta 'El cant del Barça'

Via Crucis, baixada del Sant Crist per les escales del Castell de Móra d'Ebre 2014