dilluns, 28 de juliol de 2014

Resum dels acords de la sessió plenària del consistori de Móra d'Ebre celebrada el 28 de juliol de 2014

L'Ajuntament de Móra d'Ebre ha celebrat aquest dilluns 28 de juliol de 2014 una sessió plenària extraordinària dels membres de la corporació. Els acords més rellevants adoptats pel Ple han sigut els següents:

1. El Ple ha aprovat per unanimitat  la sol·licitud del Grup Sagessa d'exempció de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO).

2. S'ha donat compte dels iinformes d'intervenció sobre l'execució del pressupost (2n trimestre), sobre el seguiment del Pla d'ajustament (2n trimestre) i sobre la morositat (2n trimestre).

3. S'han aprovat per unanimitat les festes locals de 2014: 16 de gener (vespra de Sant Antoni, Festa Major d'hivern) i 28 d'agost (Festa Major d'estiu).

4. S'ha aprovat per 8 vots a favor (CiU i PP) i 2 en contra (PSC) l'expedient d'adquisició directa de la finca anomenada illa de Saurí, per a bastir una àrea verda a la vora de l'Ebre entre els dos ponts que travessen el riu al seu pas per la població. Es tracta d'una finca de gairebé 3 ha de superfície, que s'adquireix en una operació a 16 anys a un preu de 6,68 euros el metre quadrat. El Grup Socialista, tot i estar a favor de l'adquisició, ha argumentar el seu vot en contra per considerar que el preu "està fora de mercat".

5. S'ha aprovat per 8 vots a favor (CiU i PP) i 2 abstencions (PSC) l'acord entre l'Ajuntament i Ramon Felipe de Montagut, propietari de l'immoble anomenat Casa Montagut, que regula la utilització puntual d'aquesta casa pairal i del seu jardí per part de l'Ajuntament. En aquest edifici singular, el consistori podrà desenvolupar activitats culturals i socials. En contrapartida, col·laborarà amb la família amb el manteniment de l'edifici amb una inversió màxima de 5.000 euros anuals en materials i treballs durant els quatre anys de vigència de l'acord. L'Ajuntament obté una opció de compra sobre l'immoble i les quantitats invertides en manteniment descompten de l'import d'adquisició.

5. S'han aprovat per 8 vots a favor (CiU i PP) i 2 abstencions (PSC) els expedients d'encàrrec de gestió a l'Institut Català del Sòl (Incasol) per al desenvolupament integral de la remodelació de les piscines descobertes de la població i de l'actuació dels talussos del castell de Móra d'Ebre.

8. S'han aprovat per 8 vots a favor (CiU i PP) i 2 abstencions (PSC) la verificació del text refós de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic del polígon 9 i la cessió de terrenys dels sectors 4 i 5; i l'aprovació provisional de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic dels àmbits P 19 i 20, i P 14, i dels equipaments de la fase 2 del polígon industrial de la Verdeguera.

9. S'ha aprovat per 9 vots a favor (CiU i PSC) i 1 en contra (PP) l'adhesió de l'Ajuntament al Pacte de les Terres de l'Ebre pel Dret a Decidir.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

La Banda de l'Escola de Música i Dansa de Móra d'Ebre interpreta 'El cant del Barça'

Via Crucis, baixada del Sant Crist per les escales del Castell de Móra d'Ebre 2014