dijous, 27 de febrer de 2014

L'Ajuntament de Móra d'Ebre rebutja la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local

El Plenari de l'Ajuntament de Móra d'Ebre ha aprovat en la sessió celebrada avui dijous, 27 de febrer, la formalització del conflicte en defensa de l'autonomia local contra la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, aprovada pel Govern de l'Estat. L'alcalde, Joan Piñol, considera que aquesta llei atempta contra les competències dels ajuntaments, ja que implica un "decrement" de les atribucions i funcions dels ens locals.

L'acord, aprovat amb el suport de 12 regidors (CiU, PSC i ERC) i l'abstenció del regidor del PP, preveu iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local contra els articles primer i segon, i altres disposicions afectades de la Ley 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de racionalització i sostenibilitat de la Administració local, segons el que s’estableix en els arts. 75 bis i següents de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional.

També s'ha acordat sol·licitar dictamen del Consell d’Estat, conforme a l’establert en l’article 75.3 de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional, per conducte del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, a petició de l’entitat local de major població (art. 48 Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las Bases del Règim Local), així com atorgar a aquesta entitat la delegació necessària.

Segons s'especifica en el text previ als acords, la nova llei representa "una retallada competencial sense precedents que suposarà un important retrocés, atès que afectarà de ple als serveis que donen els ajuntaments." Així mateix es denuncia que "aquesta llei aprofita la situació de crisi econòmica per modificar l’estructura de l’Estat espanyol i recentralitzar amb l’excusa de la sostenibilitat economicofinancera. Una llei que vol privatitzar els serveis, principalment dels tres grans serveis públics locals que encara es demostren econòmicament rendibles: l’abastament d’aigües, el tractament de residus i l’enllumenat públic."

A més, també explica que "La LRSAL vulnera l’Estatut de Catalunya en matèria d’organització territorial i de règim local, i converteix els ajuntaments en un apèndix de l’Estat, i en una instància merament administrativa i sota control en el seu funcionament, vulnerant així l’actual marc basat en el principi d’autonomia local i principi de subsidiarietat, reconegut a la Carta Europea d’Autonomia Local com a criteri de proximitat en l’atribució de competències i d’eficàcia en la redistribució."

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

La Banda de l'Escola de Música i Dansa de Móra d'Ebre interpreta 'El cant del Barça'

Via Crucis, baixada del Sant Crist per les escales del Castell de Móra d'Ebre 2014